top of page

Driven 2 Success Far Eastside Get A Round se yon sèvis Mikwo Transpò ki ofri transpò abòdab pou rezidan yo nan East ak Ekstrèm Ès Indianapolis!  Inisyativ sa a posib grasa yon patenarya ant Pathway Resource Center, IndyGo ak United Way.

1 tikè pou $2

SKU: 364215376135191
$2.00Price
  • Tout bon pre-peye yo pa ka transfere eksepte pou manm ki nan menm adrès ki enskri.  Chak bon yon sèl fason pre-peye se $2.00.  Ou dwe prezante yon bon ki peye davans pou chak vwayaj ak pou chak chèz ki okipe (ki gen ladann chèz machin) nan Driven 2 Success.

  • Se responsablite w pou w kontinye ak bon yo ki te distribye ba ou.  Tout bon pre-peye yo pa ka transfere eksepte pou fanmi ki te enskri anba menm adrès ou a.  Pa gen ranbousman pou tikè ki pèdi yo.  Ou kapab trete verifikasyon tikè lè w kontakte Pathway Resource Center nan 317.890.1624.  Tanpri sonje verifikasyon tikè a ka pran jiska (3) jou ouvrab.

bottom of page